You are here:

Escalonias

photo: OCSO

     

name

Escalonias

latin name


founded in

1994

inhabited by

monks

primary abbey

Morimond

mother abbey

La Oliva

affiliated to

Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae

to visit


address

 

 

Monasterio Santa Maria de las Escalonias

E-14740 Hornachuelos (Córdoba)

España

phone

[34] (957) 71 45 78, [34] 648 84 50 65

fax


email

escalonias@planalfa.es

internet